Οι αθλητές με διακρίσεις δεν κρίνονται για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, ΄Ερευνας και Τεχνολογίας διευκρινίζεται ότι:

Οι αθλητές με διακρίσεις δεν κρίνονται για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές καθώς αυτό δεν προκύπτει από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει την εισαγωγή τους σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. , δηλαδή των Α.Ε.Ι. 

Για την εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2015-2016 εφαρμόστηκαν οι διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/110270/Β^/15-07-2014 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας Και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β? 1920/16-07-2014), από τις οποίες προκύπτει ότι οι αθλητές με διακρίσεις εισάγονται σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. , δηλαδή των Α.Ε.Ι.

Επίσης, στη με αρ. πρωτ. Φ.151/125883/Α5/05-08-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2015-2016» (ΑΔΑ:  609Ω465ΦΘ3-0ΘΓ ) αναφέρεται δυνατότητα εισαγωγής αθλητών μόνο σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), δηλαδή των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. 

Για την εισαγωγή αθλητών με διακρίσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 « Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄121), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ Α?  210) και τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ Α΄29), την παρ. Γ περ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (ΦΕΚ Α΄120), το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α΄35), τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄24), το άρθρο 28 του ν. 4210 /2013 (ΦΕΚ Α΄254), την παρ. 3 του άρθρου 11 και το άρθρο 17 του ν. 4326/2015 (ΦΕΚ Α΄49) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» όπως καταργήθηκεκαι αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄164). 

Στην παρ. 8 του άρθρου 34 του 2725/1999 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων αθλητών κατά την έννοια του άρθρου αυτού, υπό προϋποθέσεις, στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδ. έτος, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ Α΄188), ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους, αναλόγως της διάκρισης. 

Επιπλέον, στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ Α΄ 195), ορίζεται ότι :  «Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματος και τον παρόντα νόμο.»

Τέλος στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου  ορίζεται ότι : «Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια» και β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».