Αρχείο κατηγορίας ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

15-02-2021 Δυνατότητα χρήσης κολυμβητηρίων από υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων 2021

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 586, 13/02/2021) για τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», ανακοινώνεται ότι, επιτρέπεται από την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021  για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στις Στρατιωτικές σχολές και στις σχολές του Λιμενικού Σώματος, η χρήση των ανοιχτών κολυμβητηρίων εφόσον:

Α. τηρείται η απόσταση του ενός (1) ατόμου ανά 25 τ.μ. νερού,

Β. διενεργείται εβδομαδιαίο τεστ για κορωνοϊό COVID-19 και

Γ. διατηρούνται τα αποδυτήρια κλειστά.

Οι μαθητές θα προσέρχονται στα ανοιχτά κολυμβητήρια επιδεικνύοντας την Αίτηση Δήλωση συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου αναγράφεται η δήλωση προτίμησης τους για συμμετοχή στις ανωτέρω σχολές. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν αντίγραφο της Αίτησης Δήλωσης τους, μπορεί να τους αποσταλεί με e-mail από τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. Στις περιπτώσεις που υποψήφιοι δεν έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές σχολές και στις σχολές του Λιμενικού Σώματος θα τους δοθεί η δυνατότητα δήλωσης τους το επόμενο διάστημα.

Για τους αποφοίτους που θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα η δυνατότητα υποβολής της Αίτησης Δήλωσης και συνεπώς θα επιτραπεί και στους υποψηφίους αυτούς που επιθυμούν εισαγωγή στις ανωτέρω σχολές η χρήση των ανοιχτών κολυμβητηρίων.

Τέλος οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν το 2021 για εισαγωγή στις Στρατιωτικές σχολές και στις σχολές του Λιμενικού Σώματος με την διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου με το 10% χωρίς νέα εξέταση, θα έχουν την δυνατότητα χρήσης των ανοιχτών κολυμβητηρίων επιδεικνύοντας το ατομικό δελτίο εξεταζόμενου ή την Αίτηση δήλωση έτους 2020.

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) 2020-2021.

H υποβολή της Αίτησης  -Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr.

Ο/Η υποψήφιος/α εγγράφεται στην υπόψη εφαρµογή χρησιµοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή του/της (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, µεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά. Όσοι/ες έχουν τα απαιτούµενα προσόντα και επιθυµούν τη συµµετοχή τους στις ΠΚΕ για µία ή περισσότερες στρατιωτικές σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο του ΥΠΑΙΘ, αφετέρου να υποβάλλουν µε µεταφόρτωση (upload) µέσω της σχετικής εφαρµογής, εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο Παράρτηµα «Α», µια πλήρη σειρά των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτηµα «ΣΤ». Η υπόψη Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση, η οποία αποτελεί και προαπαιτούµενο δικαιολογητικό, ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συµπληρωµένη από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τον/τους έχοντα/ες την επιµέλεια ή επιτροπεία, σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή και µεταφορτώνεται (upload) ηλεκτρονικά, µέσω της εφαρµογής, µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά κατά την καθοριζόµενη στην παρούσα, διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, αρκεί η υπογραφή από τον ένα τουλάχιστον γονέα/κηδεµόνα ή τον ασκούντα επιµέλεια ή επιτροπεία. Η υπόψη Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ελέγχονται µόνο από το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο επιθυµούν να εξεταστούν. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συµµετοχής, καθόσον η σχετική εφαρµογή απενεργοποιείται.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

 Έλληνες Εσωτερικού

α. Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 και ώρα 00:00 έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 24:00.

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 24:00.

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος-χρόνος): Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020.

Για να δείτε την εγκύκλιο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες πατήστε εδώ: Προκήρυξη στρατιωτικών σχολών 2020-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2018

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 2018   

Από το ΓΕΕΘΑ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τον διαγωνισμό Επιλογής Σπουδαστών/στριών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2018. Την προκήρυξη και την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου θα βρείτε στην ιστοσελίδα:  http://www.geetha.mil.gr/el/

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Προκειμένου η ηλεκτρονική Αίτηση να συμπληρωθεί ορθά, θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Απαιτείται Η/Υ με περιβάλλον windows.
2. Απαιτείται να είναι εγκαταστημένο λογισμικό Adobe Reader ή PDF – XChange Viewer.
3. Το αρχείο PDF πρέπει πρώτα να αποθηκευτεί στην Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) του Η/Υ και στη συνέχεια να ανοιχτεί και να επεξεργασθεί-συμπληρωθεί με το λογισμικό της ανωτέρω Παραγράφου 2.
4. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κόκκινο πλαίσιο (πάνω αριστερά στο έντυπο της Αίτησης) θα παραμείνει, με αποτέλεσμα η Αίτηση να καταστεί άκυρη.

 

 

 

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών σε Στρατιωτικές Σχολές ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 2017

 

Από το ΓΕΕΘΑ δημοσιεύθηκε σήμερα η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/τριών στις Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών (ΑΣΕΙ)  και Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Η Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 6ΓΕΥ6-ΖΛΠ (1)

Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου:  6Ε2Ν6-Ξ1Δ

ΧΡΟΝΟ?ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙ?Ν ΥΠΟΨΗΦΙ?Ν ΚΑΙ ΣΧΟΛ?Ν

1. Έλληνες Εσωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης-?ικαιολογητικών έως Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή ?ικαιολογητικά έως Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

γ. Υποβολή Ελλιπών ?ικαιολογητικών έως Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

δ.Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος ? χρόνος): Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017.

ε. ?ιεξαγωγή ΠΚΕ: εντός του χρονικού διαστήματος από Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 έως και Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Προκειμένου η ηλεκτρονική Αίτηση να συμπληρωθεί ορθά, θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Απαιτείται Η/Υ με περιβάλλον windows.
2. Απαιτείται να είναι εγκαταστημένο λογισμικό Adobe Reader ή PDF – XChange Viewer.
3. Το αρχείο PDF πρέπει πρώτα να αποθηκευτεί στην Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) του Η/Υ και στη συνέχεια να ανοιχτεί και να επεξεργασθεί-συμπληρωθεί με το λογισμικό της ανωτέρω Παραγράφου 2.
4. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κόκκινο πλαίσιο (πάνω αριστερά στο έντυπο της Αίτησης) θα παραμείνει, με αποτέλεσμα η Αίτηση να καταστεί άκυρη.

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ – ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α.)- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ995τ.Β΄)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ995τ.Β΄) υπουργικής απόφασης «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50τ.Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων», ως ακολούθως: Ανοίξτε και διαβάστε το ΦΕΚ151/τ.Β/25-1-2017 fek 151-τΒ-25-01-2017 ΙΔΡΥΣΗ Σ.Μ.Υ Α.document (29)

Τριετής η φοίτηση στις Σχολές Υπαξιωματικών – ΑΣΣΥ

Τριετής γίνεται η φοίτηση στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 όπως προβλέπει σχετική διάταξη στο νόμο 4396/2016  «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του  Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις».

Ακολουθεί η σχετική διάταξη:

Άρθρο τρίτο
Χρόνος φοίτησης στις Ανώτερες  Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών
1. Η παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4361/2016 (Α΄10), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η τριετής φοίτηση στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) άρχεται από το ακαδημαϊκό  έτος 2015-2016 και καταλαμβάνει τους εισαχθέντες στις ΑΣΣΥ κατά το ως άνω ακαδημαϊκό έτος.»
2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων Στρατιωτικών Σχολών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 2016 – 2017

Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώθηκε η Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων για ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2016 – 2017.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ: Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ

Για να δείτε την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου πατήστε εδώ: Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου

Οι αθλητές με διακρίσεις δεν κρίνονται για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, ΄Ερευνας και Τεχνολογίας διευκρινίζεται ότι:

Οι αθλητές με διακρίσεις δεν κρίνονται για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές καθώς αυτό δεν προκύπτει από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει την εισαγωγή τους σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. , δηλαδή των Α.Ε.Ι. 

Για την εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2015-2016 εφαρμόστηκαν οι διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/110270/Β^/15-07-2014 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας Και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β? 1920/16-07-2014), από τις οποίες προκύπτει ότι οι αθλητές με διακρίσεις εισάγονται σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. , δηλαδή των Α.Ε.Ι.

Επίσης, στη με αρ. πρωτ. Φ.151/125883/Α5/05-08-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2015-2016» (ΑΔΑ:  609Ω465ΦΘ3-0ΘΓ ) αναφέρεται δυνατότητα εισαγωγής αθλητών μόνο σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), δηλαδή των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. 

Για την εισαγωγή αθλητών με διακρίσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 « Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄121), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ Α?  210) και τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ Α΄29), την παρ. Γ περ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (ΦΕΚ Α΄120), το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α΄35), τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄24), το άρθρο 28 του ν. 4210 /2013 (ΦΕΚ Α΄254), την παρ. 3 του άρθρου 11 και το άρθρο 17 του ν. 4326/2015 (ΦΕΚ Α΄49) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» όπως καταργήθηκεκαι αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄164). 

Στην παρ. 8 του άρθρου 34 του 2725/1999 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων αθλητών κατά την έννοια του άρθρου αυτού, υπό προϋποθέσεις, στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδ. έτος, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ Α΄188), ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους, αναλόγως της διάκρισης. 

Επιπλέον, στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ Α΄ 195), ορίζεται ότι :  «Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματος και τον παρόντα νόμο.»

Τέλος στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου  ορίζεται ότι : «Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια» και β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».