Νόμος.4452 Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως  ο Νόμος  «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει στο:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 26

 Ίδρυση Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 Άρθρο 27

 Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Άρθρο 33

Ρυθμίσεις για ζητήματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου.  Πατήστε για το ΦΕΚ: Ν.4452- ΦEK17-τ.Α-15.2.2017