Α.Ε.Ν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΚ. ΕΤ. 2013-14 ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Α.Ε.Ν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝnumbstudaen-1

Ανακοινώθηκε από το Υ. Ε. Ν ο αριθμός Σπουδαστών/Σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 και οι προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας είναι η 11/07/2013                                                                  Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας είναι η 09/08/2013